#1 What province is the place in this photo?

#1 What province is the place in this photo?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

What province is the place in this photo?

st
Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Ha Long Bay is located in the west of the Gulf of Tonkin in Ha Long City, Cam Pha City and a part of Van Don in Quang Ninh province.

What province is the place in this photo?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Địa danh #1

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Du lịch Giáo dục Môi trường