#1 Yêu lịch sử

#1 Yêu lịch sử

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới là mục tiêu quan trọng nhất của tổ chức nào?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì nổi bật?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Nước nào dưới đây tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hoà sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

LS #1

Dù kết quả là gì thì bạn cũng yêu thích môn Lịch sử!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục