#2 Đây là loại hình thiên tai nào?

#2 Đây là loại hình thiên tai nào?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Hình ảnh này thể hiện loại hình thiên tai nào xảy ra ở Việt Nam?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

MT #2

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Môi trường