#2 Yêu Lịch sử

#2 Yêu Lịch sử

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Đến cuối thập kỉ 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu là tổ chức:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm Đường lối chung của công cuộc cải cách mở cửa chung là:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản đưa ra chính sách đối ngoại mới chủ yếu là vì:

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

LS #2

Dù kết quả thế nào thì bạn cũng là người yêu Lịch sử!

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục