#3 Sự cố tràn dầu nào đây?

#3 Sự cố tràn dầu nào đây?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Bạn có biết sự cố tràn dầu nào đã được đề cập tới trong bức hình này?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Vào ngày 20/4/2010 tại vịnh Mexico, giàn khoan nổi Deepwater Horizon đã phát nổ. Vào thời điểm đó, ước tính khoảng 1.000 thùng dầu bị rò rỉ mỗi ngày đã được đổ xuống vịnh. Theo Stars Insider, vụ tràn đã có tác động tàn khốc đối với sinh vật biển ở vùng vịnh Mexico.

MT #3

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Môi trường