#4 Đây là đâu

#4 Đây là đâu

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Địa danh trong bức hình trên thuộc tỉnh/thành phố nào?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Địa danh #4

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Giáo dục