#5 Đây ở đâu?

#5 Đây ở đâu?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Di sản văn hóa Không gian văn hóa Cồng Chiêng thuộc vùng nào ở nước ta?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Địa danh #5

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Du lịch Giáo dục