#7 Ở đâu?

#7 Ở đâu?

Đây là thời gian thực hiện Quiz của bạn. Bạn có 10 giây trên mỗi câu hỏi. Bạn đã sẵn sàng chưa?

10
0%

Lễ hội đền Hùng được tổ chức ở địa phương nào?

Chúc mừng, đúng rồi! Rất tiếc câu trả lời chưa đúng!

Địa danh #7

Bạn có muốn chia sẻ kết quả này lên:

Du lịch