Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu  – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 4822/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 13 tháng 11 năm 2000.

Chức năng:

Trung tâm học liệu có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các Trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm và các trường phổ thông trên toàn quốc.

Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu phục vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Giới thiệu và phát hành các sản phẩm của Trung tâm trong phạm vi toàn quốc.

– Liên kết với các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.